Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?

Hoàn toàn đáp ứng được

14% (41 phiếu)

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

50% (150 phiếu)

Đáp ứng được rất ít

21% (64 phiếu)

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

15% (44 phiếu)

Tổng số phiếu: 299

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?