Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội chợ việc làm vào tháng 12/2018. Ban tổ chức đang lựa chọn phương án tối ưu, các bạn vote cho phương án nào???

Tổ chức các gian hàng tuyển dụng ngoài trời.

76% (38 phiếu)

Tổ chức các bàn phỏng vấn tuyển dụng trong phòng hội thảo.

24% (12 phiếu)

Tổng số phiếu: 50

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?
Hoàn toàn đáp ứng được

15%

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

47%

Đáp ứng được rất ít

22%

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

15%

Tổng số phiếu: 353