QUI ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

Sinh viên học tập chương trình đào tạo chính qui tập trung khi tốt nghiệp phải đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 theo khung 6 bậc của Bộ GD&ĐT qui định (tương đương với B1 khung châu Âu).

Sinh viên khi nhập trường sẽ được kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ để phân loại:

* Trường hợp sinh viên đã có chứng nhận ngoại ngữ do các tổ chức được phép của Bộ GD&ĐT công nhận đạt mức B1 khung châu Âu sẽ không phải học các môn ngoại ngữ. Trường Đại học GTVT chấp nhận các văn bằng và chứng chỉ ngoại ngữ sau:

+ Chứng chỉ của Trường Đại học Hà Nội, Đại học Quốc Gia, các Trung tâm khảo thí quốc tế, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ trong danh mục được công nhận bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Sinh viên có bằng Đại học Ngoại ngữ được miễn học và ghi điểm 10 cho học phần B1.

* Trường hợp sinh viên phải học ngoại ngữ thực hiện như sau:

1. Chương trình đào tạo ngoại ngữ

Sinh viên được chọn học một trong ba ngoại ngữ: Anh văn, Nga văn và Pháp văn.

Chương trình học ngoại ngữ được cấu trúc thành ba phần:

- Phần ngoại ngữ tăng cường:

  • Học phần ngoại ngữ cấp độ A1;
  • Học phần ngoại ngữ cấp độ A2.

Các học phần tương ứng với bậc học A1, A2 là các học phần ngoại ngữ tăng cường được thiết kế ngoài chương trình đào tạo của các ngành. Nếu sinh viên đã đạt trình độ ngoại ngữ cấp độ A2 thì không cần tham dự các khóa học ngoại ngữ tăng cường. Sinh viên phải đạt được trình độ ngoại ngữ bậc A1, mới được đăng ký học vào lớp học phần bậc A2. Kết quả thi học phần ngoại ngữ A1 và A2 được sử dụng làm điều kiện tiên quyết để sinh viên đăng ký học cấp độ tiếp theo, không được tính vào kết quả học tập chung của khóa học. 

 - Phần ngoại ngữ cơ bản: bao gồm 01 học phần ngoại ngữ cấp độ B1 với thời lượng 04 tín chỉ. Đây là học phần ngoại ngữ bắt buộc trong chương trình đào tạo. Sinh viên cần phải hoàn thành học phần ngoại ngữ cấp độ B1 (đạt trình độ ngoại ngữ cấp độ B1) khi tốt nghiệp. Sau khi đạt được trình độ ngoại ngữ A2, sinh viên mới được đăng ký học vào lớp học phần B1.

Kết quả thi học phần ngoại ngữ B1 được tính vào kết quả học tập chung của toàn khóa.

- Phần ngoại ngữ chuyên ngành: Sinh viên thuộc tất cả các ngành đào tạo của trường có học phần ngoại ngữ chuyên ngành được thiết kế thống nhất chung là 03 tín chỉ trong chương trình đào tạo, nội dung của học phần phù hợp và đáp ứng yêu cầu đối với từng ngành và từng lĩnh vực.

2. Tổ chức đào tạo ngoại ngữ

2.1. Đăng ký chọn ngoại ngữ và kiểm tra phân loại trình độ ngoại ngữ

Sinh viên năm thứ nhất, sau khi nhập học, được tổ chức đăng ký chọn học một trong ba ngoại ngữ: Anh văn, Nga văn, Pháp văn.

Sau khi đăng ký chọn ngoại ngữ, sinh viên có thể tham gia phân loại trình độ ngoại ngữ để làm cơ sở cho việc tổ chức các lớp học phần ngoại ngữ phù hợp với trình độ của người học. Những sinh viên không tham gia phân loại trình độ ngoại ngữ sẽ đăng ký học từ cấp độ đầu tiên (A1).

Dạng thức đề thi, cấu trúc bài thi, quy đổi điểm thi và phân loại trình độ ngoại ngữ được thiết kế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Tổ chức lớp học ngoại ngữ

Các lớp học phần ngoại ngữ được tổ chức thành các lớp trong tuần (trái buổi với đợt học chính khóa) hoặc ngoài giờ học chính.

Việc học ngoại ngữ tăng cường trình độ A1 và A2 được thực hiện từ học kỳ 1 đến học kỳ 4 theo thời gian của khóa học.

Bậc học ngoại ngữ trình độ B1 sẽ được tiến hành sau khi sinh viên hoàn thành chương trình A2, được tổ chức đào tạo vào kỳ 5 của khóa học. Phần ngoại ngữ chuyên ngành được giảng dạy vào kỳ 6 hoặc kỳ 7 của khóa học.

Sau khi phân loại theo các bậc A1, A2 sinh viên đăng ký vào các lớp học ngoại ngữ tăng cường hoặc lớp ngoại ngữ cơ bản khi có xác nhận trình độ ngoại ngữ khi vào trường.

Việc tổ chức lớp học theo học chế tín chỉ, sinh viên sẽ đăng ký trên trang quản lý đào tạo https://qldt.utc.edu.vn và thực hiện theo các quy định về điều kiện đăng ký học.

Tổ chức lớp học theo kết cấu của từng học phần gồm các lớp lý thuyết và lớp thực hành, tổ chức các lớp sinh viên khoảng 40 sinh viên/lớp.

2.3. Tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ

Điều kiện để sinh viên được đánh giá trình độ ngoại ngữ đối với từng học phần theo quy định trong đề cương và được thông báo đến sinh viên ngay khi bắt đầu giảng dạy.

Kết thúc mỗi học kỳ, Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ với dạng thức đề thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mức đạt đối với từng học phần A1, A2 được thông báo trong quá trình học của sinh viên.

Sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ A1, A2, B1 theo khung Châu Âu tương đương bậc 1, 2, 3 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Kết quả đánh giá của từng học phần được đánh giá theo thang điểm 10.

 

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?
Hoàn toàn đáp ứng được

15%

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

47%

Đáp ứng được rất ít

22%

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

15%

Tổng số phiếu: 351