THÔNG BÁO Về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Nhà trường xin thông báo đến toàn thể sinh viên, cố vấn học tập và các Khoa, Trung tâm QLSV một số lưu ý như sau:

I. Thời gian diễn ra cuộc bầu cử:  Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016

II. Yêu cầu:

1. Sinh viên nghiêm túc chấp hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, thực hiện đúng các quy định và thông báo của Nhà trường, địa phương nơi cư trú, tham gia bầu cử tại nơi mình đã đăng ký đầy đủ, đúng giờ.

2. Cố vấn học tập đôn đốc, kiểm tra và theo sát sinh viên trong quá trình trước và sau bầu cử, thống kê số lượng sinh viên tham gia.

3. Các Khoa, Trung tâm QLSV tuyên truyền, nhắc nhở sinh viên hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

III. Thực hiện:

1. Sinh viên tham gia bầu cử mang thẻ cử tri đã đóng dấu về nộp cho cán bộ lớp.

2. Cán bộ các lớp tập hợp thẻ cử tri nộp cho Cố vấn học tập.

3. Cố vấn học tập thống kê số lượng sinh viên tham gia cuộc bầu cử (theo mẫu 01).

4. Các Khoa, Trung tâm QLSV tập hợp số liệu tất cả các lớp và làm báo cáo (theo mẫu 02) và gửi về phòng CTCT&SV trước ngày 08/6/2016.

Đề nghị toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình.

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?
Hoàn toàn đáp ứng được

15%

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

48%

Đáp ứng được rất ít

22%

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

15%

Tổng số phiếu: 338