Thông báo tuyển dụng năm 2019 của công ty cổ phần tư vấn điện 1

Công ty cổ phần tư vấn điện 1 tuyển số lượng 01 người cho vị trí chuyên viên phòng kế hoạch.
Hạn nhận hồ sơ trước ngày 02/01/2020

Thông tin chi tiết có trong tập tin đính kèm

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?
Hoàn toàn đáp ứng được

15%

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

47%

Đáp ứng được rất ít

22%

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

15%

Tổng số phiếu: 351