Thông báo

Đăng kí nhận RSS - Thông báo

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?
Hoàn toàn đáp ứng được

14%

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

50%

Đáp ứng được rất ít

22%

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

14%

Tổng số phiếu: 283